Có nhiều định nghĩa khác nhau xét từ góc độ chuyên môn, nhưng trong cách hiểu chung nhất thì phiên dịch là công việc chuyển tải nội dung thông tin, ngữ nghĩa từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác dưới dạng nói. Ngôn ngữ cần dịch được gọi là ngôn ngữ nguồn, ngôn ngữ cần được dịch đến là ngôn ngữ đích và người dịch được gọi chung là phiên dịch viên.

Giới thiệu


Phiên Dịch đuổi
(consecutive interpretation) là khi phiên dịch viên dịch ngay sau khi người nói nói xong, có thể là dịch một chiều (chỉ có một người/ một bên nói- bên còn lại chỉ nghe) hoặc đa chiều (người nói nói- sau đó người nghe nói lại) và trong quá trình trình dịch, người dịch có thể tạm dừng người nói lại để hỏi/ thảo luận cho rõ về nội dung người nói đã nói để dịch cho chính xác.

Phiên Dịch đồng thời (simultaneous interpretation)- là phiên dịch viên dịch trong khi người nói nói, tức là quá trình người nói nói và người dịch dịch diễn ra song song và gần như cùng tốc độ.

Dịch thuật MPT
Nền tảng phiên dịch đa dạng

Dịch thuật MPT có 14 dịch vụ phiên dịch hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp hữu ích và tối ưu.

Phiên dịch chuyên ngành

Phiên dịch Marketing

Phiên dịch kỹ thuật

Phiên dịch nối tiếp

Phiên dịch tháp tùng

Phiên dịch qua điện thoại

Phiên dịch hội thảo

Phiên dịch công CNTT

Dịch vụ